Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Projekat: Sigurna hrana u kuhinjama u predškolskim i školskim ustanovama Kantona Sarajevo

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je sa projektom "Sigurna hrana u kuhinjama u predškolskim i školskim ustanovama u Kantonu Sarajevo" apliciralo prema Opštini Centar Sarajevo i BH Telecomu kako bi obezbjedili potrebna sredstva za provođenje projekta.

Opis projekta:
Obilazak svih kuhinja koje se nalaze u predškolskim i školskim ustanovama u Kantonu Sarajevo i uvid u zatečeno stanje.
Priprema kuhinja za HACCP certifikaciju.

Cilj:
Poboljšanje uslova rada, otklanjanje primjećenih nedostataka i eventualnih propusta u radu sa hranom, uvođ enje kontrolnih procesa i evidencije svih postupaka kod nabavke, pripreme i isporuke hrane. Sve navedeno dovodi do krajnjeg cilja a to je implementacija HACCP-a i HACCP certifikacija, u svrhu obezbjeđenja sigurne hrane za djecu Knatona Sarajevo.
"Sigurna hrana je čuvar zdravlja".
U skladu sa vrlo ograničenim sredstavima koje je Udruženje za popularizaciju sigurne hrane dobilo za ovaj projekat proveden je samo dio projekta.
Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je zahvaljujući suradnji sa Selmirom Hadžićem (direktorom Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica), Zulfom Ahmetovićem ( direktor O.š. Vladimir Nazor), Edinom Pita (direktor Centra za odgoj, obrazovanje i rahabilitaciju) uspjelo provesti dio planiranog projekta.
Tokom mjeseca oktobra 2015. Godine članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane su obišli svaki od ovih objekata te uradili prvi pregled i kontrolu zatečenog stanja.
U svakoj od kuhinja je urađena edukacija iz osnova HACCP-a i dobre higijenske prakse.
Na osnovu HACCP kontrole sačinjeni su za svaku kuhinju posebno:

⚫ Izvještaji o zatečenom stanju
⚫ Izvještaj o promjenama koje se moraju uraditi u kuhinji da bi se moglo pristupiti implementaciji HACCP-a
⚫ Put i način na koji ćemo implementirati HACCP u svaku od kuhinja
⚫ Kako ostvariti zadani cilj, a to je HACCP certifikacija svake od kuhinja

Predsjednica Udruženja Merima Mašić se posebno zahvalila našem sponzoru BH Telecomu uz čiju podršku smo uspjeli uraditi ovaj dio projekta. U svakoj od kuhinja smo imali prezentaciju BH Telecoma, kao sponzora ovog projekta, što se na priloženim fotografijama i vidi.

REZIME:
Ovaj dio projekta nam je pokazao da su edukacije iz oblasti sigurne hrane i implementacije HACCP-a važne i potrebne. Posebno što se radi o Ustanovama koje se brinu za najranjiviji dio populacije, djeci sa posebnim potrebama.
Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je u ovom projektu, sa sredstvima koja smo uspjeli obezbjediti, samo uspjelo „odškrinuti vrata“ velikom projektu koji bi se svakako trebao provesti u cjelosti i dovesti do HACCP certifikacije svih kuhinja u kojima se hrane djeca Kantona Sarajevo. Na ovaj način bi se izbjegla trovanja djece hranom te poboljšalo zdravlje.


Sarajevo; 23.11.2015.

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here