Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Sigurna hrana u kuhinjama

Uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo kao i uz podršku i partnerski odnos između Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, J.U. Vladimir Nazor Sarajevo i Zavoda Mjedenica,
Udruženje za popularizaciju sigurne hrane pokreće Projekat Implementacije HACCP-a u kuhinje Zavoda Mjedenica i J.U Vladimir Nazor.

Projekat: Sigurna hrana u za sve

Korisnik:
- Kuhinja Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica
- Kuhinja J.U. Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor

Nosioc projekta:
- Udruženje za popularizaciju sigurne hrane
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, i mlade

Period provođenja: 2015/2016

Investitori:
- Udruženje za popularizaciju sigurne hrane
- Grant sredstva

Predstavnici Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, su održali sastanak sa direktorom Zavoda Mjedenica i direktorima J.U.Vladimir Nazor te predstavili projekat uvođenja HACCP-a u kuhinje ovih ustanova.

HACCP eksperti su po obilasku ovih ustanova i pregledu kuhinja napravili kratak izvještaj koji se odnosi na promjene koje je potrebno uraditi kako bi se ispunili uslovi za implementaciju HACCP-a u ovim kuhinjama.

članovi Udruženja za popularizaciju sigurne hrane, HACCP eksperti, su spremni veći dio posla vezan za implementaciju HACCP-a u ovim ustanovama uraditi gratis, kao pomoć ovoj kategoriji djece.

Iz gore navedenog kratkog opisa se vidi da je potrebno obezbjediti sredstva za implementaciju projekta, pošto se radi o ustanovama koje ih nisu u mogućnosti same obezbezbjediti .

Sarajevo; 06.10.2015.

foto here

 

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here

 

 

 

 

 

 

 

foto here