Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

O nama

Udruženje je osnovano na inicijativu grupe eksperata iz oblasti standardizacije (HACCP, ISO, HALAL, GLOBAL GAP...), primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene tehnologije, sanitarne inspekcije, veterinarstva i mikrobiologije.
Udruženje za popularizaciju sigurne hrane je nastalo na temeljima višegodišnjeg iskustva naših članova u oblasti proizvodnje i prometa sigurne hrane, a pored njih u rad udruženja su uključeni i mladi ljudi koji daju svježinu i inovativnost u radu udruženja.
Primarni cilj formiranja Udruženja je podizanje nivoa sigurnosti hrane na BH tržištu kroz implementaciju standarda iz oblasti proizvodnje i prometa prehrambenih proizvoda (HACCP, ISO 22000).
Organizacija je osnovana sa krajnim ciljem da zaštiti potrošača, ali i da pruži podršku proizvođačima na putu ka uspostavljanju sistema kvaliteta u vlastitim objektima.
Jedan od ciljeva Udruženja je i rad na edukaciji i povezivanju svih karika u lancu “od polja do stola”.
Prioritet su mali prerađivački centri smješteni u ruralnim područjima BiH, ali pored ovih subjekata cilj nam je uspostaviti sisteme kvaliteta u svim karikama u lancu snadbjevanja hranom. Na ovom planu Udruženje je već sklopilo ugovor sa renomiranom slovenačkom certifikacijskom kućom.
Radi realizacije svojih aktivnosti i ostvarivanja ciljeva Udruženje je fokusirano na što aktivniju saradnju sa domaćim i međunarodnim udruženjima, ali i institucijama vlasti na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Dobra saradnja sa udruženjima i institucijama doprinosi boljoj realizaciji aktivnosti, osiguranju financijskih sredstava i logističke podrške, a sve u cilju zadovoljenja potreba krajnjih korisnika.
Svi zainteresovani se mogu priključiti u Udruženje te na taj način dati svoj doprinos kroz volonterski rad.
Oni koji nemaju vremena za voloterski rad u Udruženju svakako trebaju predočiti svoje eventualne ideje na naš email: sigurna.hrana@gmail.com ili na našoj facebook stranici: www.facebook.com/udruzenjesigurnahrana i na taj način dati svoj doprinos u ovoj oblasti.

Organi Udruženja su:
1. SKUPŠTINA;
2. UPRAVNI ODBOR;
3. PREDSJEDNIK I PODPREDSJEDNIK UDRUŽENJA
4. NADZORNI ODBOR;

1.Skupština
Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja.
Radom Skupštine rukovodi predsjednik i podpredsjednik Skupštine, koje bira i razrješava Skupština.

2. Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
Upravni odbor ima Predsjednika, potpredsjednika i pet članova.

3. Predsjednik i podpredsjednik Udruženja
Udruženje ima predsjednika i podpredsjednika Udruženja, koje bira i razrješava Skupština na mandatni period od četiri godine, sa mogučnošću reizbora.
Predsjednik i podpredsjednik su za svoj rad odgovorni Skupštini.

4. Nadzorni odbor
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja. Nadzorni odbor ima tri člana s mandatom od četiri godine.