Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Ciljevi

Udruženje je osnovano radi sljedećih osnovnih ciljeva:

a) Zalaganje za popularizaciju sigurne hrane;

b) Saradnja sa subjektima u poslovanju sa hranom u cilju podizanja svijesti o primjeni standarda i procedura vezanih za proizvodnju, kao i higijenskih uslova u ovoj oblasti;

c) Zalaganje za podizanje svijesti potrošača, o posljedicama konzumiranja zdravstveno neispravne hrane;

d) Rad na edukaciji i povezivanju svih karika u lancu „od polja do stola“;

e) Pomoć u povezivanju i razmjeni iskustava između stručnjaka iz oblasti sigurnosti hrane;

f) Razmjena iskustava sa domaćim i međunarodnim udruženjima koja imaju iste ili slične ciljeve i djelatnosti;

g) Saradnja sa nadležnim opštinskim, kantonalnim, entitetskim i državnim organima s ciljem popularizacije sigurne hrane;

h) Rad na edukaciji i podizanju svijesti kod subjekata u poslovanju sa hranom, i potrošača o sigurnoj hrani;

i) Pokretanje inicijative kod nadležnih institucija za poboljšanje legislative iz oblasti proizvodnje sigurne hrane;

j) Organiziranje seminara, foruma, konferencija, okruglih stolova, rasprava iz oblasti standardizacije i cerifikacije prehrambenih proizvoda, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;

k) Izdavanje publikacija, letaka, knjiga, biletana u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.