Udruženje za Popularizaciju Sigurne Hrane BosanskiEnglish

class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-css3
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-semantics
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba
class-header-offline
Dobrodošli na SigurnaHrana.ba


Stalni partner Udruženja:

Rad Udruženja i prijedlozi za nove inicijative iz oblasti HACCP-a

Prilikom zadnjeg seminara na kojem su predavači bili HACCP predavači iz EU, iznijeli smo naše viđenje prednosti i nedostataka vezanih za HACCP u BiH, kao i prijedloge za poboljšanje HACCP-a.

Prednosti implementacije HACCP sisitema u školskim kuhinjama (projekti na kojima trenutno radi Udruženje):

- Očuvanje zdravlja štićenika obezbjeđenjem
- Usvajanje novih zdravstvenih navika
- Kuhinje usvajaju evropske norme za sigurnu hranu čime ulaze u kategoriju inovativnih savremenih kuhinja.
- Gradi se bolji odnosi i veće povjerenje između osoblja školskih kuhinja, uprave škola, učenika i roditelja.
- Školske kuhinje implementacijom HACCP sistema potvrđuju da se u školama odgovorno odnose prema zdravlju učenika.

Nedostaci:

- Slaba informiranost iz oblasti HACCP-a
- Nepoznavanje razlike između Implementacije i Certifikacije HACCP-a
- Ne poznavanje zakonskih regulativa koji se odnose na sigurnost hrane

Prijedlozi za poboljšanje:

- Povećati informiranost i edukacije iz oblasti HACCP-a
- Napraviti Vodiče za HACCP
- Organizovati seminare i HACCP edukacije za inspektore koji rade u državnim službama
- Uvesti kaznene mjere koje su provodive

Mišljenje i preporuke od strane SIQ-a a koji se odnose na daljnji rad Udruženja:

"Vaše Udruženje ima sve temelje da može kvalitetno organizovati edukacije za sve stručne profile, uključujući inspektore, izraditi vodiče za HACCP (naći sponzore), uključiti se direktno ili indirektno u međunarodne projekte. Hrabro poslati prijedloge zakonodavnim tijelima za smanjenje kaznenih mjera, kao i dati stručna mišljenja kod usklađivanje legislative sa EU legislativom, potražiti mogućnosti za prijavu projekata na EU i druge fondove. Inače, čestitam za sve što ste učinili. Samo tako dalje."

Certifikate članova udruženja možete pogledati ovdje.